2002-09-13, 15, 21-22, 28: Downtown Milwaukee - edurant